बुधवार, ४ जून, २०१४

उन्मुक्त...!

 

भावविव्हल विरहाच्या रात्री

विचारांवर विवेकाचा पहारा

उन्मुक्त देहभान ओथंबलेले अन 

भोगाला वेदनेचा सहारा…!