बुधवार, २३ जुलै, २०१४

सृष्टी...!

 

पाऊस वृष्टी
हिरवी सृष्टी
नव्या ऋतूची
नवी दृष्टी…!