सोमवार, ७ जुलै, २०१४

नाते...!

 
कृष्ण कबीराशी नाते
'मना' उमजले नाही…
दिवस हातून निसटतांना
रात्रींना समजले नाही…!