रविवार, २७ एप्रिल, २०१४

उपभोग…!


हरवलेल्या वाटांना

नकाशाचा काय उपयोग

जाणीवाच नाकारल्यावर

शिल्लक फक्त उपभोग…!