रविवार, २६ जानेवारी, २०१४

प्रजा-पासष्टी…!

 
प्रजेला लाभावी प्रज्ञा
 
विवेकाचे यावे राज्य
 
फोफावल्या वृक्षाला
 
मूळ होते का त्याज्य…?