गुरुवार, २९ मे, २०१४

वारू...!


अपराधाचा अर्थ उमगण्या

आयुष्य वेचावे लागले…

वारू उधळायचेच होते,

तरी लगाम खेचावे लागले…!