रविवार, १७ एप्रिल, २०१६

कैवल्य...!


जगणे जाणून घेता
मर्म अलगद उमजावे,
शोध विश्वाचा घेता...
मीपण त्यात उजवावे

अशांत जना मनात
माया ममत्व रुजवावे,
मायावी असुरास आणि
कैवल्य-सुरात भिजवावे

कर्मठतेच्या अंध:कारास
ज्ञान तेजाने खिजवावे,
प्रज्ञेच्या सूज्ञ फुलास...
विवेक वेलीवर सजवावे

रात्रीच्या गूढ अंगणास
मंगल प्रभाते सारवावे,
सोहमच्या अनुभूतीत
माझे मीपण हरवावे...!