सोमवार, १५ ऑगस्ट, २०१६

वन्दे मातरम् ।


भारताचे भूतपूर्व राष्ट्रपती मिसाईल मॅन स्वर्गीय सर ए पी जे अब्दुल कलाम यांच्या लेखन-भाषणातील काही अत्यंत मूलभूत आणि सर्वकालिक वचनांचा मुक्त भावानुवाद, ७० व्या स्वातंत्र्य दिनी राष्ट्रास समर्पित. जय हिंद!

वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयजशीतलाम् शस्यशामलां मातरम् 
शुभ्रज्योत्स्नापुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं
सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं सुखदां वरदां मातरम् ।। १ ।।
वन्दे मातरम् ।

कोटि-कोटि-कण्ठ-कल-कल-निनाद-कराले
कोटि-कोटि-भुजैर्धृत-खरकरवाले, अबला केन मा एत बले ।
बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदलवारिणीं मातरम् ।। २ ।।
वन्दे मातरम् ।

तुमि विद्या, तुमि धर्म तुमि हृदि, तुमि मर्म 
त्वं हि प्राणा: शरीरे बाहुते तुमि मा शक्ति, हृदये तुमि मा भक्ति, 
तोमारई प्रतिमा गडि मन्दिरे-मन्दिरे मातरम् ।। ३ ।।
वन्दे मातरम् ।

त्वं हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी कमला कमलदलविहारिणी 
वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वाम् नमामि कमलां अमलां 
अतुलां सुजलां सुफलां मातरम् ।। ४ ।।
वन्दे मातरम् ।

श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरम् ।। ५ ।।
वन्दे मातरम् ।।