गुरुवार, २८ नोव्हेंबर, २०१३

जागोजागी…!

जमविण्या माया
झिजविती काया
जन्म उभा वाया
भोगालागी…!
सरता भोग 
उरतो रोग 
झुरती लोग
जागोजागी…!