शनिवार, १७ जानेवारी, २०१५

ओळख...!

 

त्यांच्या खेळात रमण्या
सक्ती ओळख घालण्याची
नाही मुभा जीवास येथे
वाट आपली चालण्याची…!