रविवार, १८ जानेवारी, २०१५

ध्यान...!

 
 

देवाशी हितगूज करण्यास काल गेलो 
मंदिरात पूर्व संस्कारांच्या सक्तीतून 
बाहेर काढलेले जोडे पळवीणाऱ्याची 
भूक मोठी असावी माझ्या भक्तीहून…!