बुधवार, २१ जानेवारी, २०१५

रिता...!

 
रोज नव्याशा ओंडक्याने
सजवावी आपलीच चिता...
काठोकाठ भरतो प्याला
तरी उरतो तेवढाच रिता...!